🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

SONAX  |  SKU: 243500

SONAX PROFILINE Spray+Seal 5L


799,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

En hurtig beskyttelse og flot afperlingseffekt - Nu i bulk!

Med SONAX Spray & Seal opnår du en rigtig flot glans, samt en fantastisk afperlingseffekt. Det beskytter din lak i op 6-8 uger afhængig af dit kørselsmønster. Produktet er super nemt at bruge, efter du har vasket din bil og den stadig er våd, påfører du SONAX Spray & Seal lader det sidde i 5-10 sekunder, herefter skyller du produktet af igen. Nemmere bliver det ikke.

Vi har internt forsøgt os på en bil som er folieret, det viser sig at produktet sagtens kan klæbe på en folieret lak.

Sådan bruger du Sonax Spray and Seal:


1. Vask køretøjet, og skyl grundigt efter med rent vand.
2. Ryst flasken, og spray jævnt på det våde køretøj. (tag en sektion af gangen)
3. Skyl efter med rent vand, og tør køretøjet.

VIGTIGT: Må ikke anvendes på varme flader og må ikke indtørre.

Beskyttes mod frost.

Farepiktogrammer

GHS02   GHS05

Signalord Fare

Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
Amodimethicone
Faresætninger
H226 Brandfarlig væske og damp.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætninger
P101
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P280 Bær øjenbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.