🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81430

EXO 46 Dyseløsner 500ml


99,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 46 Indsprøjtningsdyse Løsning - Løsningen til Fastlåste Indsprøjtningsdyser

Fjern Fastlåste Indsprøjtningsdyser Effektivt med 4-dobbelt Virkning

EXO 46 Indsprøjtningsdyse Løsning er den nøgle, du har brug for, når indsprøjtningsdyserne sidder fast. Dette produkt er udviklet til at levere en 4-dobbelt handling for at løse fastlåste indsprøjtningsdyser og genoprette motorens ydeevne.

Enestående Krybeevne

  • EXO 46 er kendt for sin fremragende krybeevne, der trænger dybt ind i indsprøjtningsdyserne og arbejder effektivt for at løsne dem.
  • Denne krybeevne sikrer, at produktet når selv de mest fastlåste indsprøjtningsdyser.

4-dobbelt Virkning:

  • Løsning af Fastlåsning: EXO 46 løsner effektivt fastlåste indsprøjtningsdyser, hvilket gør det nemt at fjerne dem.
  • Smøring: Produktet smører indsprøjtningsdyserne for at sikre gnidningsfri bevægelse og optimal ydeevne.
  • Rengøring: Det renser indsprøjtningsdyserne for at fjerne akkumuleret snavs og aflejringer.
  • Beskyttelse: EXO 46 beskytter indsprøjtningsdyserne mod fremtidig fastlåsning og korrosion.
EXO 46 Indsprøjtningsdyse Løsning er den komplette løsning, der hjælper dig med at holde din motor i topform og undgå dyre reparationer.

Faresignaler

 GHS02  GHS07

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let butanon propan-2-ol

Faresætninger

 
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

Sikkerhedssætninger

 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F
P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter