EXO AUTOSHAMPOO BØRSTEFRI 2,5 L KONCENTRAT - xpert cleaning

EXO AUTOSHAMPOO BØRSTEFRI 2,5 L KONCENTRAT

DKK84,95

1000 på lager

1000 på lager

Levering

Levering vil tage mellem 2-4 hverdage.

Fri fragt

Du får fri fragt ved køb for over 249 kr.

Returret

14 dages returret

Produktbeskrivelse 

Exo bilvask børstefri koncentreret 2,5 L

Koncentreret basisk rengøringsmiddel til børsteløs vask af bil og motorcykel fra Exo.

Bilvasken kan anvendes til håndvask, men er designet til vask med højtryksrenser, da den let skylles af bilen og ikke efterlader sæberester.

Andvendelse:

Dette effiktive produkt kan bruges på to måder.

1. find en skumlanse og en højtryksrenser, dæk så hele bilen med “skum”, og sprøjt det derefter af med rent vand. Din bil vil være ren og pæn, uden brug af børste, og derved mindsker du chancen for at ridse din bil.

2. Put lidt sæbe op i en spand med noget vand og vask så din bil i hånden. Giver også et fremragende resultat.

Produktinformation:

  • Indhold: 2,5 liter

Faremærkning: H290 – Kan ætse metaller. H314 – Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion. P260 – Indånd ikke damp, spray, tåge.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P330+P331 – I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P302+P352 – VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P304+P340 – VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P305+P351+P338 – VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 – Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt affald og problemaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og / eller internationale regler.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde “EXO AUTOSHAMPOO BØRSTEFRI 2,5 L KONCENTRAT”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.